Các tổ chức Liên hợp quốc đang hoạt động tại Việt Nam

Biểu tượng của Liên hợp quốc

Biểu tượng của Liên hợp quốc

Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20/9/1977. Kể từ đó, quan hệ của Việt Nam với Liên Hợp Quốc không ngừng được phát triển theo hướng ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Điều này đã được chứng minh qua những tổ chức Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam:

FAO: Quỹ Nông nghiệp và Lương thực LHQ

ILO: Tổ chức Lao động quốc tế

IOM: Tổ chức Di dân quốc tế

UNAIDS: Chương trình phối hợp của LHQ về AIDS

UNDP: Chương trình phát triển LHQ

UNESCO: Tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa của LHQ

UNFPA: Quĩ dân số LHQ

UNHCR: Cao ủy LHQ về người tị nạn

UNICEF: Quỹ Nhi đồng LHQ

UNIDO: Tổ chức phát triển nông nghiệp LHQ

UNIFEM: Quỹ phát triển LHQ cho phụ nữ

UNODC: Văn phòng ma túy và tội phạm LHQ

UNV: Tổ chức tình nguyện LHQ

WHO: Tổ chức y tế thế giới

IMF: Quĩ tiền tệ quốc tế

IFAD: Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế

WB: Ngân hàng thế giới

WIDO: Tổ chức sở hữu tri thức thế giới

IMF: Quỹ tiền tệ thế giới

IPU: Tổ chức Bưu chính thế giới

ICAO: Cơ quan hàng không dân dụng thế giới

IMO: Cơ quan hàng hải quốc tế

UNEP: Chương trình môi trường LHQ

CERF: Quỹ cứu trợ khẩn cấp trung ương

ICJ: Tòa án pháp lý quốc tế

ICC: Tòa án tội phạm quốc tế